PROVOZNÍ ŘÁD KINA SVĚT DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

 1. Provozovatelem kina je příspěvková organizace Hankův dům, městské kulturní zařízení, náměstí Václava Hanky 299, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ: 13583051
   
 2. Kino Svět Dvůr Králové nad Labem je kulturní institucí sloužící především k promítání filmových představení, přímých přenosů, pořádání koncertů či divadelních představení a dalších kulturních akcí. Kino je způsobilé k promítání ve standardu DCP v rozlišení 2K se zvukem a Dolby Surround 5.1. Kino je vybaveno pro projekci 3D filmů. Kapacita sálu je 219 míst.
   
 3. Cena uvedená na vstupence je konečná a obsahuje povinný odvod do Fondu kinematografie.
   
 4. Kino poskytuje slevu držitelům průkazů ZTP a ZTPP (50%).
   
 5. Zakoupenou vstupenku je zákazník povinen zkontrolovat  ihned u pokladny při jejím převzetí. Pozdější reklamace se nepřijímají.
   
 6. Rezervované vstupenky je nutné vyzvednout nejpozději 30 minut před zahájením programu, jinak budou uvolněny do prodeje.
   
 7. Diváci jsou povinni chovat se tak, aby nevhodným chováním nerušili ostatní návštěvníky kina, a uposlechnout organizačních pokynů pracovníků kina. Neukázněné  či podnapilé diváky mohou zaměstnanci kina vykázat bez nároku na vrácení vstupného nebo je do kina vůbec nepustit. Není dovoleno dávat nohy na, ani přes sedačky.
   
 8. Na představení označená jako mládeži nepřístupná je nutno na vyžádání pracovníka kina předložit platný doklad k prokázání věku diváka. Divák mladší než 15 let má povolen vstup na tato představení pouze v doprovodu rodiče nebo jiné zodpovědné osoby starší 18 let.
   
 9. Za nezletilé diváky kina, případně jimi způsobenou škodu, odpovídá jejich zákonný zástupce.
   
 10. Za škody způsobené svým chováním a jednáním je divák plně odpovědný a zavazuje se k veškerým úhradám spojeným s jejich odstraněním.
   
 11. Filmové představení končí až po skončení projekce závěrečných titulků. Diváci bezpečně odcházejí, až po úplném rozsvícení hlediště. Chrání tím svoji bezpečnost. Provozovatel nezodpovídá žádným způsobem za úrazy vzniklé v souvislosti s odchodem diváka před ukončením filmového představení.
   
 12. Při 3D projekcích musí diváci vrátit zapůjčené 3D brýle personálu kina. 3D brýle jsou po každém použití umyty a pokud divák obdrží špinavé nebo poškozené brýle, je povinen tuto skutečnost nahlásit personálu kina, který mu nevhodné brýle vymění. Pokud divák poškodí 3D brýle nevhodným zacházením, je povinen uhradit kinu vzniklou škodu.
   
 13. Ve všech prostorách kina je zakázáno kouřit a v hledišti používat mobilní telefon.
   
 14. Při uzavřených školních představeních zodpovídá za pořádek a bezpečnost diváků dozor, který byl určen vedením školy a diváky do kina dovedl.
   
 15. Minimální počet návštěvníků, kterého je zapotřebí pro uskutečnění projekce  filmu, je 5. Děti do 3 let mají vstupné zdarma, nemají ale nárok na sedadlo, rodiče si je musí vzít na klín.
   
 16. Na základě zákona o autorských právech je v kinosále zakázáno pořizovat jakékoliv audiovizuální  záznamy.
   
 17. Provozovatel nezodpovídá za osobní věci návštěvníků ponechané volně v prostorách kina.
   
 18. Zakoupením vstupenky návštěvník stvrzuje seznámení se s provozním řádem kina. 

Výjimky z tohoto provozního řádu může stanovit pouze provozovatel kina.